Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Politika, egyház, mindennapok (Tanulmányok)

Politika, egyház, mindennapok (Tanulmányok)
Politika, egyház, mindennapok (Tanulmányok) - adatlap
Méretek: SZ: 15cm M: 21cm
Kiadó: Heraldika
ISBN:9789639204607
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 482
Borító: puhatáblás
Könyvudvar ár: 1,490 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

2009-ben már második alkalommal került sor a Modern Minerva Alapítvány és a Kodolányi János Főiskola közös szervezésében fiatal történelem- és társadalomtudósok országos konferenciájára.
A résztvevő fiatal pályakezdők a "Politika, egyház, mindennapok" témakört járták körül saját kutatásaikkal. Jelen tanulmánykötet az elhangzott 18 előadás szerkesztett változatát tartalmazza.

A Modern Minerva Alapítvány célja a magyar tudományos és kulturális élet fellendítése, a kapcsolatok kialakulásának elősegítése a hazai és külföldi kutatók valamint tudományos intézmények között. Az alapítvány emellett kiemelt feladatának tekinti a fiatal magyar kutatók publikációs lehetőségeinek bővítését is. E célok elérése érdekében könyvkiadási projekteket támogat, valamint hazai és nemzetközi rendezvényeket szervez.

TARTALOM

I. rész - Új megközelítések az egyháztörténet-írásban 16
Kovács Eszter: Jan Tomás Pesina z Cechorodu és Magyarország 18
Borbély Zoltán: Úrbéri viszonyok és úrbérrendezés az egri püspökség falvaiban Eszterházy Károly idején 34
I. Bevezetés 34
II. Birtoklástörténet 36
III. Az úrbéres telki állomány és a földesúri allódiumok 39
IV. A jobbágyi szolgáltatások 45
V. Földesúri haszonvételek 51
VI. Összegzés 54
Lénár Andor: Egyházszervezet és egyházkormányzat a váci egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége (1919-1942) alatt 55
I. Bevezetés 55
II. Az egyházmegye területe, határai, lakossága 56
III. A váci püspökség egyházszervezete és annak változásai 67
IV. Az egyházkormányzat szervei és szereplői 73
IV. 1. A püspök 73
IV. 2. A segédpüspök, a püspöki kúria és a székeskáptalan 76
IV. 3. Főesperesek, esperesek, plébánosok 84
V. Az egyházkormányzati intézkedések súlypontjai 89
VI. Összefoglalás 94
Tóth Krisztina: Grősz József oktatáspolitikája a szombathelyi
egyházmegyében 97
I. Bevezetés 97
II. A katolikus oktatásügy súlya és hierarchiája 98
III. A hitoktatás 101
IV. Az elemi iskolai tanmenetek elkészítése 103
V. Tehetséggondozás 107
VI. A tanítók besorolása és feladatköre 108
VII. Leventeképzés 110
VIII. A Katolikus Diákotthon Mozgalom 113
IX. Összegzés 116
Soós Viktor Attila: Az állami egyházügyi hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka 1951-1956 118
I. Bevezetés 118
II. Nemzetközi előzmények 120
III. Az ÁEH felállításához vezető út Magyarországon 120
IV. Az Állami Egyházügyi Hivatal felállítása 123
V. Az ÁEH szervezete és létszáma 128
VI. Az ÁEH működése 129
VII. Az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai 1951-1956 között... 135
VII.1. A Hivatal munkatársainak létszáma 135
VII. 2. A Hivatal vezetői 141
VII.3. Püspökségi megbízottak és megyei előadók 143
VIII. Az Állami Egyházügyi Hivatal gazdálkodása, anyagi helyzete 154
VIII. 1. A Hivatalban dolgozók fizetése 154
IX. Pártélet 156
X. A Hivatal székhelye 157
XI. A Hivatal megszüntetése, átalakítása 1956-ban 158
XII. Összegzés 160
Dr. Nagy Zsanett: A Vatikán és a Szentszék, mint a nemzetközi kapcsolatok alanya 161
I. Bevezetés 161
II. A nemzetközi jog 162
III. A jogalanyiság 163
IV. A Vatikán és a Szentszék nemzetközi jogalanyisága 165
V. A Szentszék diplomáciája 167
VI. Az emberi jogok 172
VII. Összefoglalás, konklúzió 172
II rész: A mindennapok története 275
Lengyelné Waktor Andrea: A Magyar Tudományos Akadémia tagajánlási és tagválasztási rendszere és sajátosságai 1858-1905 177
I. Bevezetés 177
II. Az Akadémia megalapítása és kezdeti működése 178
III. Az akadémiai ajánlás 181
IV. Lobbi-tevékenység az akadémiai taggá válás során 185
V. Esettanulmányok 195
VI. Összegzés 197
Csiba Kitti Kíra: Küzdelem a nők választójogáért Magyarországon és a lengyel területeken (1867-1918) 198
I. Bevezetés 198
II. Küzdelem a nők választójogáért 199
III. Emancipáció - Feminizmus - Szüfrazsett 199
IV. Ervek és ellenérvek 200
V. A Nőmunkás és a Nő és Társadalom összehasonlítása 209
VI. A lengyelországi helyzet 212
VII. Összegzés, kitekintés 215
Rigó Balázs: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részvétele az első világháborús hadigazdaságban 217
I. Bevezetés 217
II. Kamarai szervezetek a világháborúban 218
III. A kamara és az ipar a világháborúban 222
IV. A kamara és a kereskedelem a világháborúban 228
V. Pénzügy és átmenetgazdaság 232
VI. Összegzés 237
Kovács Melinda: A lakóhely és a lakáskörülmények szerepe a csecsemőhalandóság alakulásában a két világháború közötti Budapesten 239
I. Bevezetés 239
II. Területi divergencia a csecsemőhalandóságban - statisztikai eredmények 240
III. A lakások elhelyezkedése és felszereltsége Budapesten 246
IV. Lakáskörülmények társadalmi rétegek szerint 256
V. Összegzés 263
Bene Krisztián: Francia önkéntesek légiója a keleti fronton 1941-1944 265
I. Bevezetés 265
II. Az önkéntes légió születése 265
III. A kiképzés 269
IV. Az LVF Moszkva alatt 270
V. Partizán vadászat a hátországban 274
VI. Csata a Bobr-folyó mentén 278
VII. Az LVF végnapjai 280
VIII. Összegzés 280
Sulyok Izabella: A „zsidókérdés" Kőszegen Gyöngyös Endre népbírósági perének tükrében 282
III. rész: Nemzetközi politikatörténet magyar szemmel 297
Lőrinczné dr. Bencze Edit: A regionalitás kérdőjelei Jugoszláviában 299
I. Bevezetés 299
II. A délszláv állam létrejötte 300
III. A multinacionális állam regionális felosztásának heterogenitása 303
III. 1. Etnikai régiók 304
III. 2. Kultúrpolitikai, civilizációs térfelosztás 307
III. 3. Természetföldrajzi térlehatárolás 307
IV. Gazdasági térfelosztás 307
V. Politikai térfelosztás 310
V. 1. Az első Jugoszlávia regionális-közigazgatási tagolódása 310
V. 2. Jugoszlávia regionális tagolódásának változásai a második világháború során 313
V. 3. A második Jugoszlávia regionális tagozódása 315
V. 4. Centralizáció versus decentralizáció 318
VI. Összegzés 321
Hetei Dávid: A magyar kül- és biztonságpolitika szerepvállalása a vietnami konfliktus megoldásában 322
I. Bevezetés 322
II. Az 1973-as Párizsi Fegyverszüneti Egyezmény 322
II. 1. A Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság szerződésben foglalt kötelezettségei, működési feltételei 324
III. A Magyar Néphadsereg szerepvállalása a vietnami konfliktus megoldásában 327
III. 1. A vietnami békefenntartásban való magyar szerepvállalás okai 327
III. 2. A magyar felkérés okai 330
III. 3. A Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság magyar tagozatának katonai szervezete 331
III. 4. A Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság magyar tagozatának részvétele a vietnami békefenntartásban 332
III. 5. A békefenntartás teljesítése során felmerülő nehézségek és kockázatok 333
III. 6. A Magyar Néphadsereg és Magyarország közötti összeköttetési rendszer 340
IV. A Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban résztvevő magyar tagozat tevékenységének értékelése 340
V. Összegzés 341
Braun Zsolt Zoltán: Észak-Írország: A terror és párbeszéd történelmi útja a harmadik évezred hajnalán 343
I. Bevezető 343
II. Történelmi előzmények 343
III. Észak-Írország: a terror évtizedei 347
IV. A sikeres tárgyalások évtizede 351
V. Megoldásra váró társadalmi konfliktusok 354
VI. Belpolitikai viták és kiegyezés a XXI. században 358
VII. Végszó 358
Hettyey András: Szomália ellenséges hatalmak erőterében 360
I. Szomália története 2004 óta 360
I. 1. Az átmeneti szövetségi kormány (TFG) létrehozása és az Iszlám Törvényszékek Uniójának (UIC) a felemelkedése és bukása (2004 - 2006 december) 360
I. 2. Az etióp megszállás és az új szomáliai kormány (2006 december - 2009 július) 366
II. A környező országok és az USA szerepvállalása Szomáliában 2004 óta 371
II. 1. Etiópia 371
II. 2 Eritrea 373
II. 3 USA 375
III. Összefoglalás 377
Szávity Ivett: Könnyebb aláírni mint ratifikálni? Az Európai Unió szerződéses jövője 379
I. Bevezetés 379
II. Az alapító szerződések módosításának elmélete és gyakorlata 379
III. A szerződés-módosítások előkészítése 382
IV. A kormányközi konferenciák 388
V. Az Alkotmányszerződés és a Lisszaboni Szerződés ratifikációja 392
VI. A szerződéses rendszer jövője 399
VII. Konklúzió 401
Vizi Éva Bernadett: Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikája 404
I. Bevezetés 404
II. Történeti háttér 404
III. Piaci integráció és fogyasztói politika 405
III. 1. A fogyasztók választási lehetősége 405
III. 2. A fogyasztói jogok 406
III. 3. A tagállami fogyasztóvédelmi szabályok értékelése 407
IV. A közösségi fogyasztói jogvédelem kezdetei - az Egységes Európai Okmány 408
V. Maastricht és az azt követő fejlődés 409
V. 1. A Maastrichi Szerződés bevezette változások a fogyasztóvédelmi politika területén 409
V. 2. Európai Közösségi Szerződés 153. cikke 410
VI. A fogyasztói jogok érvényesítése 412
VI. 1. A fogyasztói jogok érvényesítése közösségi szinten 412
VI. 2. A fogyasztói jogok nemzeti szinten történő érvényesítése 414
VI. 2. 1. Szavatosság 415
VI. 2. 2. Jótállás 415
VII. A közösség fogyasztóvédelmi intézményei és a fogyasztóvédelmi érdekcsoportok 416
VII. 1. A közösség fogyasztóvédelmi intézményei 416
VII. 2. A fogyasztóvédelmi érdekcsoportok 417
VII. Az EU fogyasztóvédelmi politikája, a Közösségi fogyasztóvédelmi program (2007-2013) 418
VIII. Kitekintés: a fogyasztóvédelem Magyarországon az EU csatlakozás után 420
Deutschsprachige Resümees 421
English Abstracts 443
Szerzőink 463

 

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: