Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát

Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát
Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát - adatlap
Méretek: SZ: 23cm M: 16cm
Kiadó: Mundus
ISBN:963803355X
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 516
Borító: puhatáblás
2,610 Ft-os megtakarítás!:) Most 72%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 3,600 Ft
Könyvudvar ár: 990 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény

Az irodalmi szöveggyűjtemény a magyar irodalom egyik jelentős, önálló vonulatát tárja elénk: olyan műveket foglal magába, amelyeket protestáns (református vagy evangélikus) szerzők írtak, s ezekben vallási, kulturális hovatartozásuk egyértelműen megmutatkozik. Az olvasó egyúttal képet kap arról, miként is jár együtt a protestantizmus térhódítása a nemzeti nyelv megjelenésével. A szerkesztő és munkatársai érdeme, hogy a kötetben helyet kaptak olyan eddig elhanyagolt műfajok, mint a prédikáció, az imádság, a levél vagy a teológiai irodalom.

Tartalom:
Bölcskei Gusztáv: Beköszöntő
Bevezetés (Szabó András) 1
Rövidítések 6
Énekeskönyv-előszavak
Huszár Gál: Az 1574-es graduál-énekeskönyv előszava 7
Újfalvi Imre: Az 1602-es debreceni énekeskönyv előszavai 11
Szenci Molnár Albert: A Psalterium Ungaricum előszava 21
Szertartási énekek
Batizi András: Pünkösdi senquentia (Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága) 26
Ismeretlen szerző - (Keserűi Dajka János átköltése): Nagyböjti hymnus (Nevét a nagy Úristennek) - 16. századi változata: Mennynek, földnek teremtőjét 28
Zsoltárok
Szegedi Gergely: 6. zsoltár (Szent Dávid Király bűnei ellen így panaszkodik) 30
Szenci Molnár Albert: 19. zsoltár (Az egek beszélik) 32
Sztárai Mihály: 23. zsoltár (Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében) 35
Chasee (?) Miklós: 42. zsoltár (Mint kívánkozik a szarvas a kútfejéhez) 36
Balassi Bálint: 42. zsoltár (Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett) 38
Szenci Molnár Albert: 42. zsoltár (Mint az szép híves patakra az szarvas kívánkozik) 40
Tolnai Bálint: 43. zsoltár (Lásd meg, Uram, én igyemet) 42
Ismeretlen szerző: 46. zsoltár (Erős várunk nekünk az Isten) 45
Balassi Bálint: 51. zsoltár (Végtelen irgalmú) 46
Skarica Máté: 52. zsoltár (Dávid Doég gonoszságát hogy látá) 49
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár (Mikoron Dávid nagy búsultában) 50
Szenci Molnár Albert: 55. zsoltár (Hallgasd meg az én könyörgésem) 53
Sztárai Mihály: 74. zsoltár (Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen) 56
Rimay János: 86. zsoltár (Az jó hitű ember szelíd ez világon) és az 1602-es énekeskönyv változata 57
Sztárai Mihály: 92. zsoltár (Mely igen jó az Úristent dicsérni) 61
Sztárai Mihály: 94. zsoltár (Mikor szent Dávid az fű népek gonoszságát látá) 63
Szenci Molnár Albert: 102. zsoltár (Hallgasd meg, Uram kérésem) 66
Szegedi Gergely: 112. zsoltár (Bódog az ilyen ember ő lelkében) 70
Ismeretlen szerző: 122. zsoltár (Örül a mi szívünk, mikor ezt halljuk, az templomba megyünk) 73
Kanizsai Pálfi János: 148. zsoltár (Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban) 73
Ünnepi énekek
Ismeretlen szerző: Karácsonyra angyali szózat (Mennyből jövök most hozzátok) és másik ford.: Ím, az magos mennyből jövök 76
Pécseli Király Imre: Karácsonyi dicséret (Krisztus Urunknak áldott születésén) 80
Pécseli Király Imre: Nagypénteki dicséret (Paradicsomnak te szép élő fája) - Húsvéti dicséret (Feltámadt az mi életünk) 81
Ismeretlen szerző: Az Isten Fiának kínszenvedésekor tett keserves panasza (No, földnek minden népei) 85
Káté-ének
Ismeretlen szerző: Miatyánk-ének (Mi Atyánk, ki vagy a mennységben, te fiaid szükségünkben) 88
Alkalmi énekek
Bornemissza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére (Szenteltessék, Uram, a te szent neved) 90
Tatár (Tar) Benedek: A házasságról való dicséret (Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik) 91
Sziráki Balázs: Házasének (Seregöknek Ura és erős Istene) 94
Ismeretlen szerző: Tisztaságnak kérése (Igazságod szerint tartozol, Istenem) 96
Szegedi Kis István: A török rabságból való kiszabadulásért hálaadás (Hálát adok neked, Úristen) 100
Palatics György: A keresztyén rabok könyörgésének formája (Uram, benned még az én reménségem) 102
Farkas János: Jó szerencsés útért (Járulok az Úrhoz, mennyei Atyámhoz, mostani szükségemben) 105
Tuba Mihály: Temetési dicséret (Megértsétek, keresztyének) 107
Közönséges isteni dicséretek - Magánájtatosságra való énekek
Ismeretlen szerző: Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról Ó, mely igen rövid volt, lám, ez a világ) 109
Tasnádi Péter: Az életnek rövid voltáról (Látod, mely rövid, mulandó ez a világ) 111
Szkhárosi Horvát András: Vigasztaló ének (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege) 113
Ismeretlen szerző: Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint (Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról) 115
Szegedi Gergely: A magyarok siralmas éneke (Szánja az Úristen híveinek romlását) 117
Ládonyi Sára (?): Könyörgés (Láss hozzá, Úristen, kegyelmes szemeiddel) 122
Balassi Bálint: Egy könyörgés, új (Nincs már hova lennem) 124
Balassi Bálint: Könyörög Istennek (Kegyelmes Isten, kinek kezében) 125
Balassi Bálint: Adj már csendességet 126
Rimay János: Könyörgés (Mennyekben lakozó imádandó Fölség) 127
Rimay János: Könyörgés (Az Úr engem sanyaríta) 129
Ismeretlen szerző: Vigasztaló dicséret (Megadja még Isten örömét szívemnek) 130
Kanizsai Pálfi János: Könyörgés (Tavasz indul vízforrásoktúl) 132
Pécseli Király Imre: Könyörgés (Gazdag, bő kegyelmű) 134
Ács Mihály: Könyörgés (Szívem keserűségét) 135
Petrőczi Kata Szidónia: Keseredett szívem 137
Prédikációs énekek
Batizi András: A meglött és megleendő dolgoknak.. históriája (Az beszédemet ti meghallgassátok) (részlet) 139
Szkhárosi Horvát András: Az emberi szerzésről (Szükség keresztyénnek mindenkor vigyázni) 146
Bibliai históriák
Farkas András: A zsidő és magyar nemzetről (Jersze, emlékezzönk az örök Istennek csudálatos nagy hatalmasságáról) (részlet) 182
Csikei István: Az Illés prófétáról és Akháb királyról való história (Sok királyoknak halálok után) és gyülekezeti ének vált.: Sok hálaadással 189
A vallási és világi ének határán
Bornemissza Péter: Búcsúének (Siralmas énnéköm tetűled megváltom) 195
Ismeretlen szerző: Cantio iucunda de Helena Horvát (Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet) 196
Illésházy István: Forog a szerencse (Ferendum et sperandum) 198
Világi versek
Debreceni S. János: Militaris Congratulatio 201
Prágai András: Sebes agynak késő sisak 205
Rimay János: Laus mediocritas 208
Rimay János: Az idő ósága 209
Humanista versek
Szikszai Hellopaeus Bálint: Zrínyi szavai saját magáról 210
Thúri György: Két vers Károlyi Gáspárról 212
Bocatius, Johannes: Mária bölcsődala 212
Szamosközi István: A fönséges fejedelem, Bocskay István címerére 213
Filiczki János: Magyarország 214
Szenci Molnár Albert: Négy rövid időmértékes vers 215
Drámák
Sztárai Mihály: Az igaz papságnak tiköre (részlet) 217
Bornemissza Péter: Tragődia magyar nyelven a Sophocles Electrájából 226
Szegedi Lőrinc: Theophania 232
Prédikációk
Melius Juhász Péter: A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk 234
Huszár Gál: Az Úr Jézus Krisztusnak Szentséges Vacsorájáról való prédikáció 239
Tolnai Decsi Gáspár: Az utolsó időben egynéhány regnáló bűnről való prédikációk 244
Sóvári Soós Kristóf: Szentháromság nap után XXXIII. vasárnapi episztola 248
Foktövi János: Az embör életének negyedik részéről, az ifjúságról 254
Alvinczi Péter: Gyászbeszéd Károlyi Zsuzsanna fölött 260
Tanulságos és vallásos próza, értekezések, imádságok
Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak.. (dialógus) 269
Károlyi Gáspár: Két könyv 273
Heltai Gáspár: Száz fabula 279
Melius Juhász Péter: Imádságok 282
Balassi Bálint: Füves kertecske 286
Bornemissza Péter: Ördögi kísírtetekről 289
Ecsedi Báthory István: Meditációi 299
Szenci Molnár Albert: Kálvin Institutiójának fordítása 302
Darholcz Kristóf: Novissima Tuba 307
Medgyesi Pál: Praxis Pietatis 321
Mikolai Hegedűs János: A mennyei igazságnak tüzes oszlopa 330
Diószegi Bónis Mátyás: Az részegesnek 333
Pápai Páriz Ferenc: Pax animae 337
Humanista próza és levelek
Thúri Farkas Pál: Keresztyén magyarok élete a török uralom alatt 345
Károlyi Gáspár: Levél Théodora de Béze-hez 348
Szikszai Fabricius Balázs: Halotti beszéd Balsaráti Vitus János életéről és haláláról 352
Forgách Mihály: Levél Justus Lipsiusnak 355
Bocatius, Johannes: Öt év börtönben 357
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas 361
Laskai János: Az állhatatosságról 363
Apácai Csere János: Magyar enciklopédia 366
Apácai Csere János: A bölcsesség tanulásáról 385
Történetírás
Heltai Gáspár: Az Mátyás királynak nagy dicsíreti 395
Baranyai Decsi János: Magyar históriája 406
Szamosközy István: Erdély története 412
Szalárdi János: Siralmas magyar krónika 419
Bethlen János: Erdély története 429
Fejedelmi tükrök és politikai irodalom
Bocskay István: Végrendelete 440
Szepsi Korocs György: Királyi ajándék 450
Prágai András: Fejedelmeknek serkentő órája 456
Bethlen Gábor: Végrendelete 462
I. Rákóczi György: Fejedelmi parainesis 475
Önéletírások
Kemény János: Önéletírása 479
Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma 492
Bethlen Miklós: Élete leírása magától 498
Tóthfalusi Kis Miklós: Maga mentsége 505
Summary 513
Illusztrációk

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még
Mese Élijáhuról
Könyvudvar ár: 390 Ft 190 Ft
Az udvari ember
Könyvudvar ár: 1,990 Ft
'Tebenned bíztunk...'
Könyvudvar ár: 590 Ft
Kafka Jeruzsálemben
Könyvudvar ár: 1,490 Ft
Batuala (Igaz néger regény)
Könyvudvar ár: 790 Ft 390 Ft