Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Autonómiák Magyarországon 1848-2000 I-III.

Autonómiák Magyarországon 1848-2000 I-III.
Autonómiák Magyarországon 1848-2000 I-III. - adatlap
Méretek: SZ: 17cm M: 24cm
Kiadó: L'Harmattan
ISBN:9637343822
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 2391
Borító: keménytáblás
8,010 Ft-os megtakarítás!:) Most 66%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 12,000 Ft
Könyvudvar ár: 3,990 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Az autonómia az állampolgárok kisebb vagy nagyobb létszámú, valamilyen közös cél, érdek, ideológia vagy vallás mentén önszerveződéssel létrejön közösségeinek sajátja, amelyeknek a maguk által alkotott szabályok szerinti működését az államtól és a gazdaságtól való több-kevesebb függetlenséggel a hatályos törvények keretei között biztosítják. 
Forráskiadványunkban a polgári forradalomtól (1848) a XXI. század nyitányáig (2000) dokumentáljuk a jelentősebb magyarországi autonómiák - a közigazgatási önkormányzatok, a kamarák, a társadalombiztosítók, az egyházak, az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia önkormányzatának - keletkezéstörténetét, szervezetét és működését. 
Az első kötetben részletes elemző tanulmány olvasható. Az egyes dokumentumokhoz rövid tájékoztatókat, és informatív lábjegyzeteket készítettünk. A harmadik kötet végén található a szerzők által felhasznált irodalom.

TARTALOM

ELSŐ KÖTET
ELŐSZÓ 15
I. BEVEZETŐ: AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000
Az autonómiáról általában (Gergely Jenő)
Az autonómia fogalma 19
Az autonómia értelmezése 20
Az autonómia megvalósulási területei 22
Közigazgatási önkormányzatok
A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848-1918 (Cieger András) 25
Politikai viták az autonómia határairól 25
A jogi szabályozás 40
Autonómiakonfliktusok 46
Az autonómia pénzügyi háttere 50
Fiume kivételes autonómiája 57
Budapest önkormányzata 1873-1918 (Ignácz Károly) 63
Autonómia és központosítás Magyarországon 1918-1944 (Zachar Péter Krisztián) 66
A dualizmus kori önkormányzatiság továbbélése 66
Központosító törekvések a közigazgatási autonómiák terén 69
A hegyközségek önkormányzatiságának kérdéseiről 73
Az országhatár-módosulások és a közigazgatási autonómiák 76
Budapest önkormányzatának kérdései 1918-1944 (Ignácz Károly) 79
A helyi közigazgatás kérdései Magyarországon 1945-2000 (Réfi Attila) 83
Helyi közigazgatás újjászervezése a második világháborút követően 83
Áttérés a tanácsrendszerre 85
A tanácskorszak fontosabb jellemzői az 1960-as évek közepéig 87
Az önkormányzati jelleg fejlődése a tanácsrendszer keretében 1967-1989 90
Budapest közigazgatása 1945-1989 (Ignácz Károly) 99
A rendszerváltozás kibontakozása a helyi közigazgatásban 102
A helyi önkormányzati rendszer megszületése 104
Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése 106
A helyi önkormányzatok típusai 108
A helyi rendeletalkotás állapota és a szervezeti és működési szabályzatok szerepe 111
Összegzés helyett 114
Kamarai autonómiák
A szakmai önkormányzatok létrejötte és fejlődése 1850-1918 (Zachar Péter Krisztián) 115
A kereskedelmi és iparkamarák létrejötte és autonómiája 115
Az ügyvédi kar önkormányzata 120
Kísérletek a kamarai autonómia bővítésére 123
A kamarai autonómiák szervezeti felépítése és mozgástere 1920-1944 (Strausz Péter) 127
A „régi" kamarák szervezete a két világháború között 127
A fokozatosan kiépülő kamarai rendszer 130
A kamarai autonómiák mozgástere és lehetőségei 140
A kamarai autonómiák és hegyközségek 1945-től napjainkig (Réfi Attila) 148
Kamarák és hegyközségek Magyarországon 1945-1989 148
Kamarai és hegyközségi autonómiák 1989-től napjainkig 155
Társadalombiztosítás
Biztosítóintézetek a két világháború között (Strausz Péter) 163
Társadalombiztosítás Magyarországon 1945-től napjainkig (Réfi Attila) 167
Társadalombiztosítás 1945-1989 között 167
A társadalombiztosítás fejlődése a rendszerváltozás időszakától 170
Egyházi autonómiák 1848-2000 (Gergely Jenő)
Az egyházi autonómiáról általában 173
Az országos egyházi-felekezeti autonómiák 179
Az egyházi autonómiák keletkezéstörténetéhez 180
Az egyházi autonómiák 1848-1918 között 183
Az elsődleges autonómiaszabályzatok összehasonlító elemzése 189
Az egyházi autonómiák a Horthy-korszakban 206
Az egyházi autonómiák a szocialista korszakban 210
Az autonómiák újjászervezése a rendszerváltozás után 216
Az egyetemek autonómiája Magyarországon 1848-2000 (Rácz Kálmán)
Az egyetemi szervezet változásai Magyarországon 1848-ig 223
Az 1848. évi XIX. tc. és az 1849-es Hatósági Szervezési Szabályzat 227
Az egyetemi autonómia a dualizmus és a Horthy-korszak alatt 233
Az újabb alapítású magyar egyetemek autonómiája 244
Egyetemi autonómia és a szocialista Magyarország 249
A rendszerváltás és a felsőoktatás 253
A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája 1848-2000 (Kardos József) 255
HIVATKOZOTT IRODALOM 263
II. DOKUMENTUMOK
1848-1918
A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
1. Kossuth Lajos törvényjavaslatai a megyék átalakítására (1848) 275
2. Legfelsőbb kézirat a magyar udvari kancellárhoz, a vármegyei rendszer helyreállítása tárgyában (1860) 278
3. Utasítás a főispánokhoz (1860) 280
4. A Magyar Országgyűlés képviselőházának a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában hozott határozata (1867) 283
5. A magyar kormány rendelete az erdélyi köztörvényhatóságok visszaállításáról (1867) 286
6. Komárom szabad királyi város házszabályai (1867) 292
7. Debrecen szabad királyi város szervezeti szabályrendelete (1867) 299
8. Ferenc József legfelsőbb kézirata a fiumei provizórium bevezetéséről (1870) 308
9. Doboka vármegye szervezeti szabályrendeletei (1871) 310
10. Fiume szabad város és kerületének statútuma (1872) 327
11. Pest-Pilis-Solt vármegye szervezeti szabályrendeletei és közgyűlésének ügyrendje (1872-1873) 353
12. Somorja rendezett tanácsú város szervezeti szabályrendelete (1873) 364
13. Madocsa nagyközség szervezeti szabályrendelete (1873) 373
14. Buda-Pest főváros törvényhatóságának szervezete (1873) 379
15. Kolozsvár törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete, valamint közgyűlésének és tanácsának ügyrendje (1873-1874) 404
16. Petőfalva kisközség szervezeti szabályrendelete (1889-1890) 424
17. Kápolna és Alsó-Mesteri egyesült hegyközségek szervezeti és rendszabályai (1897) 434
18. A magyar kormány rendelete a Fiúméban szervezendő középfokú közigazgatási hatóságról (1901) 438
19. Veszprém rendezett tanácsú város szervezeti szabályrendelete (1906) 458
20. Miskolc törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete (1908) 474
21. Szabályrendelet Budapest székesfőváros központi igazgatásának szervezetéről és a bizottságok szervezetéről (1911) 494
B) KAMARÁK
22. Császári kereskedelmi miniszteri rendelet a kereskedelmi és iparkamarák felállításáról (1850) 517
23. A földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter 19.223/1868. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák felállításáról (1868) 528
24. Miniszteri rendelet a kereskedelmi és iparkamarák székhelyéről és kerületéről (1868) 531
25. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1869) 538
26. Az igazságügy-miniszter 35.365/1874. sz. rendelete az ügyvédi kamarák felállításáról (1874) 542
27. A Kecskeméti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1875) 545
28. A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1875) 560
29. Miniszteri rendelet a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara feloszlatásáról (1880) 578
30. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1881) 580
31. A kereskedelmi miniszter útiköltség-térítést szabályozó rendelete (1889) 589
32. A kereskedelmi miniszter leirata a kamarai éves jelentések tárgyában (1889) 591
33. A hazai kereskedelmi és iparkamarák országos értekezletének ügyköre és ügyrendje (1896) 594
34. A Vidéki Kamarák Központi Irodájának szervezeti és működési szabályzata (1916) 596
35. A Magyar Kamarák Országos Közös Irodájának ügyrendje (1917) 598
C) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
36. Az erdélyi unitáriusok egyházi igazgatási rendszere (1851) 605
37. Az erdélyi római katolikus státus gyűlés szervezete és annak királyi jóváhagyása (1867) 611
38. Az erdélyi püspökmegyei róm. kat. státus szervezete (1868) 614
39. 1868. évi augusztus hó 10-én kelt legfelsőbb rendelet a görögkeleti szerb metropólia egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeinek szabályozása tárgyában (1868) 627
40. A magyarországi és erdélyi görögkeleti román egyház szervezési szabályzata (1869) 629
41. Az 1868. évi izraelita kongresszus által alkotott hitfelekezeti szabályzatok (1869) 659
42. Az autonóm hittörvényű (zsidó) hitfelekezet alapszabályzata (1871) 673
43. Szabályzat az erdélyi róm. kat. státus igazgatótanácsának megalakulására és működésére (1873) 679
44. Ő császári és apostoli királyi felségének a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 11.652/1875. sz. a. kibocsátott rendelete a görögkeleti szerb nemzeti egyházi kongresszus szervezete tárgyában (1875) 683
45. A magyarországi református egyház alkotmánya és annak királyi megerősítése (1882) 690
46. A magyarországi evangélikus egyház alkotmánya és annak királyi megerősítése (1893) 712
47. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 77.092/1905. sz. körrendelete a baptista vallásfelekezet törvényes elismeréséről (1905) 738
48. Ő császári és királyi felségének 1911. évi november hó 8-án kelt legfelsőbb rendelete a karlócai gör. kel. szerb metropólia püspöki zsinatának szabályzata tárgyában (1911) 747
D) EGYETEMEK
49. Az 1848:XIX. törvénycikk a magyar egyetemről (1848) 757
50. A Pesti Egyetem 1849-es Hatósági Szervezési Szabályzata (1849) 758
51. A debreceni és pozsonyi egyetemek szervezeti szabályzata (1914) 763
52. A Magyar Királyi József Műegyetem szervezeti szabályzata (1916) 778
E) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
53. Az MTA alapszabályai (1869) 791

MÁSODIK KÖTET
1919-1949
A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
54. A belügyminiszter 187.706/1923. sz. rendelete a közigazgatásilag ideiglenesen egyesített vármegyék új szervezetéről (1923) 819
55. A belügyminiszter 3.000/1929. eln. sz. rendelete az 1929. évi közigazgatás rendezéséről szóló XXX. tc. végrehajtásáról (1929) 823
56. Szatmár, Ugocs és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék szervezési szabályrendeletei (1932) 836
57. A Hajdúsámson község határában fekvő Martinka hegyközség rendszabálya (1934) 850
58. Békés vármegye szervezési szabályrendeletei (1936) 865
59. Sopron törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete (1937) 877
60. Hajdúszoboszló megyei város szabályrendelete a város önkormányzatáról, szervezetéről és hivatali ügyrendjéről (1938) 898
61. A magyar királyi kormány 9.330/1938. sz. rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek közigazgatásáról (1938) 944
62. A magyar királyi kormány 6.200/1939. sz. rendelete Kárpátalja közigazgatási autonómiájának ideiglenes rendezéséről (1939) 954
63. Törvényjavaslat a Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról (1940) 962
64. Szabályrendelet Budapest székesfőváros ideiglenes törvényhatósági bizottságának ügyrendjéről (1945) 970
B) KAMARÁK
65. A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara alapszabálya (1922) 987
66. Az Országos Mezőgazdasági Kamara alapszabálya (1923) 996
67. A Budapesti Mérnöki Kamara ügyrendje (1927) 1006
68. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1931) 1039
69. Az orvosi kamarák szervezete (1936) 1063
70. Az orvosi kamarai választások szabályozása (1936) 1072
71. Rendelet a Színművészeti és Filmművészeti Kamara felállításáról (1938) 1084
72. Rendelet a Sajtókamara felállításáról (1938) 1114
73. A Kecskeméti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1941) 1142
74. A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1941) 1158
75. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 333/1945. ME. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák újjászervezése tárgyában (1945) 1192
76. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 10440/1945. ME. sz. rendelete az ügyvédi kamarák működésének átmeneti szabályozása és önkormányzatának helyreállítása tárgyában (1945) 1195
77. A Magyar Köztársaság kormányának 24070/1946. ME. sz. rendelete az Országos Földművelésügyi Tanács és földművelésügyi tanácsok létesítése tárgyában (1946) 1209
78. A Magyar Köztársaság kormányának 3940/1948. Korm. sz. rendelete az ügyvédi kamarák önkormányzatára vonatkozó rendelkezések átmeneti módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában (1948) 1212
79. A Magyar Köztársaság kormányának 5590/1948. Korm. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák megszüntetése, továbbá belkereskedelmi igazgatóságok felállítása tárgyában (1948) 1215
80. A Magyar Köztársaság kormányának 7750/1948. Korm. sz. rendelete a Magyar Kereskedelmi Kamara szervezése tárgyában (1948) 1220
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
81. A MÁV Betegségi Biztosító Intézetének alapszabálya (1925) 1227
82. Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) alapszabálya (1929) 1249
83. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) alapszabálya (1929) 1322
D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
84. A 35.847/1928. V.K.M. sz. rendelettel jóváhagyott alapszabályai a magyarországi status quo ante izraelita hitközségek Országos Szövetségének (1928) 1395
85. A magyarországi református egyház 1933. évi alkotmánya (1933) 1402
86. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház zsinati nyilatkozata az egyház hitelvi alapjáról és az 1934. évi II. egyházi törvénycikk az egyházi alkotmány szervezeti és kormányzati részének kiegészítés és módosítása tárgyában (1938) 1457
87. A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási szabályzata (1939) 1483
E) EGYETEMEK
88. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezeti szabályzata (1934) 1517

HARMADIK KÖTET
1949-1989
A) TANÁCSOK
89. A Fővárosi Tanács és szervei szervezeti és működési szabályzata (1971) 1559
90. Baranya megye tanácsának szervezeti és működési szabályzata (1973) 1591
91. Székesfehérvár város tanácsa szervezeti és működési szabályzata (1973) 1656
92. Akasztó községi tanács és szerveinek szervezeti és működési szabályzata (1974) 1695
B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK
93. A Magyar Köztársaság kormányának 3300/1949. (IV. 9.) korm. sz. rendelete a hegyközségek és hegyközségi tanácsok megszüntetéséről (1949) 1711
94. A Népköztársaság elnöki tanácsának 1958. évi 6. számú törvényerejű rendelete a hegyközségekről (1958) 1714
95. Az ügyvédi kamarák ügyrendje (1964) 1719
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
96. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 36. számú törvényerejű rendelete az állami társadalombiztosítás szervezetéről (1950) 1733
97. A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének 1/1950. SZOT. számú határozata a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) szervezeti és működési szabályzatáról (1950) 1736
D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
98. A magyar izraelita vallásos szervezet egységes országos szervezete (1950) 1749
99. A magyarországi evangélikus egyház 1966. évi törvénykönyve (1966) 1777
100. A magyarországi református egyház 1967. évi alkotmánya (1967) 1803
101. A magyarországi unitárius egyház önkormányzati törvénye (1971) 1834
102. A magyarországi katolikus egyházközségek általános szervezeti szabályzata (1984) 1861
E) EGYETEMEK
103. A minisztertanács 274/1950. (XI. 23.) MT. sz. rendelete a tudományegyetemek és a műszaki egyetemek szervezetének szabályozása tárgyában (1950) 1879
104. A művelődési miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM. sz. rendelete az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák szervezetéről és működéséről (1969) 1886
105. A művelődési miniszter 20/1986. (VIII. 31.) MM. sz. rendelete a felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről (1986) 1906
F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
106. Az MTA alapszabályai (1949) 1921
107. Az MTA alapszabályai (1970) 1930
1990-2000
A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
108. Kup község önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (1991) 1951
109. A Fejér megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (1991) 1966
110. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének szervezeti és működési szabályzata (1991) 1983
111. A Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (1992) 2012
112. Ajka város önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (1995) 2037
B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK
113. Az Országos Ügyvédi Kamara ügyrendje (1992) 2083
114. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya (1994) 2090
115. A Magyar Ügyvédi Kamara alapszabálya (1999) 2109
116. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya (2001) 2122
117. Balatonederics hegyközség alapszabálya (2004) 2149
118. A Magyar Agrárkamara alapszabálya (2004) 2162
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
119. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat alapszabálya (1994) 2191
D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
120. A magyarországi katolikus egyházközségi képviselőtestületek szabályzata (1993) 2205
121. A magyarországi evangélikus egyház hatályos alkotmánya (2001) 2214
122. A magyarországi református egyház jelenleg hatályos alkotmánya (2002) 2258
123. A magyarországi zsidó hitközségek alapszabálya (2004) 2289
E) EGYETEMEK
124. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) szervezeti és működési szabályzata (2000) 2313
F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
125. Az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, az MTA alapszabálya és az akadémiai ügyrend egységes szerkezetben (1995) 2353

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: